دفتر مدیریت پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساخت شریف از بدو تاسیس موفق به ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساخت با کیفیت به شرکت‌ها و سازمان‌های در قالب‌های مختلف شده است. PMBIM این افتخار را دارد که در روند ارائه این خدمات رضایت صد در صدی مشتریان خود را جلب کرده است. برخی از پروژه‌های ارائه خدمات انجام شده توسط PMBIM به قرار ذیل است.

  • مجری و مشاور پروژه تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک توسعه BIM در استان تهران به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  • مجری و مشاور مدیریت پروژه بیمارستان عمیدیه مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی شرکت پیشگامان توسعه ماندگار
  • مجری طرح امکان‌سنجی ایجاد شهرک فن‌آوری جراح تهرانی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی موقوفه جراح تهرانی
  • ناظر پروژه پیاده‌سازی آئین نامه BIM در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران