دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

رویکردی نوین به مدیریت پروژه‌های عمرانی مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) و سایر تکنولوژی‌های نوین مطرح


حوزه فعالیت دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM) تهیه استانداردها، الگوها و ابزارهای کاربردی، آموزش و ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت می‌باشد. رویکرد PMBIM برای مدیریت کارآمد پروژه‌های عمرانی، پرکردن خلاء‌های موجود در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور و ایجاد زیرساخت‌های بومی مورد نیاز با تکیه بر توان علمی و تخصصی پژوهشگران نخبه این حوزه در کشور است.

محصولات ویژه

خدمات دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

استقرار دفتر PMO

استقرار دفتر PMO

استقرار و خدمات دفتر مدیریت پروژه و کنترل پروژه

مدیریت پروژه مبتنی بر BIM

مدیریت پروژه مبتنی بر BIM

تهیه برنامه استراتژیک BIM در سازمان‌ها

پیاده سازی BIM در سازمان‌ها