هدف از برگزاری کارگاه :

 • تحولات دهه پیش رو آنقدر سریع و بنظر ناگهانی خواهد بود که اگر خود را منطبق ننماییم خسارتهای فراوانی در زیست خود خواهیم دید.
 • مهندسانی که به سلاح علوم بین رشته ای مخصوصا اقتصاد پروژه ها از جمله هزینه مبادله و دیجیتالی شدن از جمله علوم داده ها تجهیز نشده باشند و درک درستی از مفهوم و بستر عملکردی آنها در دنیای به شدت حاوی عدم قطعیت های روز افزون بدست نیاورده باشند و روند انطباقی تحول و تکامل را در کسب توانمندی های دانش های ضمنی و مفهومی به دست نیاورده باشند، خود را نه تنها در مسیر توسعه قرار نداده اند بلکه با سرعت به سمت قهقرا و درنهایت انقراض در حرکت خواهند بود.
 • طی 4 دهه گذشته نگاه کل نگرانه مهندسین کشور به امر توسعه پایدار با سرعت بالایی به سمت نگاه جزء نگرانه محدود و یا نگاه متوهمانه مبهمی از توسعه گرایش یافته است. از دلایل مهم این انحراف نگرش مهندسان به دوسر طیف فکری که همزمان با کاهش امکان تفاهم و همکاری به تخریب فرصتهای گران قیمت محدود پیش رو نیز انجامیده است می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:
  • کمبود دانش بین رشته ای اثر بخش،
  • کمبود دانش اقتصادی و مالی اثر بخش،
  • کمبود حضور در حوزه های دانشی مبتی بر بستر و محتوای علوم،
  • کمبود انطباق با محیط بشدت در حال دیجیتالی شدن،
  • کمبود دانش انطباق ابزارهای مدرن با اهداف توسعه،

لذا نشست هایی به دوستان و بزرگواران علاقه مند تقدیم خواهد شد که شاید در ابتدا با پارادایم های ذهنی آنها پارادوکسیکال جلوه نماید ولی به تدریج به جابجایی پارادایم های ذهنی منجر خواهد شد که امکان انطباق پذیری شرکت کنندگان را با تحولات انقلاب های دیجیتالی به شکل اثر بخش و فعال فراهم خواهد آورد. و در نهایت این امکان را فراهم خواهد کرد تا با انتخاب های های درست و با اضطراب کمتر به امر توسعه فردی و اجتماعی پرداخته و مشارکت نماییم و با کاهش هزینه مبادله کنش های حرفه ای به لذت بردن از مسیر فعالیت های مهندسی نیز برسیم و این مهم با درک قدرتمند ترین ابزار توسعه جهان در دهه های پیشرو که همان هوش مصنوعی است فراهم خواهد شد. لذا همه دوستان و بزرگواران علاقه مند را به این سفر لذت بخش دعوت می نماید.

 • ماشین در اصل عبارتی کل نگرانه انسان قدیمی برای ابزاری بود که با پا به میان گذاشتن، کاری را که از عهده انسان بر نمی آمد تمام می کرد. ماشین در عصر انقلاب صنعتی سوم و متعاقب آن چهارم از شکل سخت به شکل نرم نیز تبدیل شد و با قدرت شبکه های عصبی عمیق و توان روزافزون رایانه ها در ذخیره و پردازش داده ها و امکان یادگیری، خود را در نظام های حل مسئله در تراز انسان قرار داد. ماشینی که به مسائل ورود کرده و کار را تمام می کند. یکی از این ماشینها هوش مصنوعی است که در سه سطح ضعیف (ابزاری) هوش مصنوعی قوی (تحلیل گر داده های بزرگ، یادگیرنده و تصمیم ساز و همتراز انسان) و هوش مصنوعی کلی (که عملا تمامی توانمندیهای مغز انسان را در چند بعدی بودن داراست و به انسان فرمان می راند). امروز بشر وارد حوزه هوش مصنوعی قوی شده است و برآوردها حاکی از فرایندی 25 تا 30 ساله برای ورود به حوزه هوش مصنوعی کلی هستند.

هوش مصنوعی با عبور از آستانه های توانمندی انسان و همکاری همتراز با انسان با هدف تکامل و بهبود بهره وری، کاهش مستمر هزینه مبادله و همزمان در صورت اخلاق گرا بودن، ارتقاء و پایداری بهروزی انسان به خلق موجود جدیدی نائل گشته که امروزه به آن ابر ذهن می گویند.

ابر ذهن یا همان انسان-ماشین مستقل از روشهای کنش گرانه اش در آینده به تسلط در حوزه های فراوانی از زیست انسان دست خواهد یافت که احتمالا تبعات گسترده و عمیقی نیز بر حیات انسان خواهد گذاشت.

 • اضطراب اقتصادی از مهمترین این تبعات است که بین تمامی رده های سنی و درآمدی در حال شیوع است. روشهای جلوگیری از اشاعه بیش از حد این بیماری همه گیر قرن ارائه شده است. روشهایی برای کاهش اضطراب اقتصادی ناشی از محو 30% از مشاغل موجود و انجام آن توسط ماشین و حذف 30% وظایف 60% مشاغل آتی که به بیکاری گسترده انسان خواهد انجامید. تغییر روشهای آموزشی، آموزش مهارتهای جدید بصورت دائم و درک لزوم یادگیری مادام العمر نکات مهمی هستند که اجتماعات انسانی باید هرچه زودتر و قبل از ایجاد مشکل برای انطباق پذیری با آن آماده شوند. در پایان متذکر می شود که امر اخلاقی ناشی از مسئولیت تصمیم و کنش کماکان بصورت انحصاری بر عهده انسان می باشد و از وظایف مدیران و رهبران عصر تسلط هوش مصنوعی پرداختن به چند موضوع کلیدی و بنیادی است:
  • درک و فهم شیوع اضطراب اقتصادی و کشف راه های جلوگیری از اشاعه آن،
  • درک و فهم قبول مسئولیت های اخلاقی تصمیم های ماشین بر اساس هوش مصنوعی،
  • نظارت مستمر بر کاهش مدام سوگیری های درج شده در الگوریتم های تصمیم گیری ماشین،
  • ارجاع دانشگاه ها به وظایف پایه آنها که همزمان علت وجودی شان نیز هست،
 • توجه به رابطه جدید و تکامل یافته انسان و بنگاه در عصر هوش مصنوعی، پرداختن به امر ساخت و مدیریت پروژه مخصوصا در حوزه مگا پروژه ها، زنجیره های تامین ساخت، زنجیره تامین مگا پروژه ها، اقتصاد بنگاه و پروژه مبتنی بر بستر و مفاهیم هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن در این زنجیره نشست ها مورد توجه ویژه خواهد بود. لذا مطمئن هستیم تاثیر بسیار اثر بخشی در تصمیم های اینده و نوع نگاه کل و کلی نگرانه مهندسین برای درک حوزه توسعه از منظر مدیریت ساخت و مدیریت پروژه بر شرکت کنندگان عزیز خواهد داشت.
 • هوش مصنوعی و انطباق پذیری با عصر دیجیتالی شدن قدرت، ثروت و آرامش و بهروزی برای مهندسان توسعه گرا بهمراه خواهد داشت.

کتاب آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی

سرفصل های کارگاه :

۰- تبیین بستر و مفهوم هوش مصنوعی ضعیف، قوی و کلی، متعلقات حیاتی, ذینفعان، و تبعات کاربرد و عدم کاربرد در پروژه ها،
۱- ریسک، عدم قطعیت و سود در پروژه ها و شرکت های پروژه محور در عصر دیجیتالی شدن،
۲- ساختار سرمایه و ساختار بازگشت سرمایه مگا پروژه ها و شرکت های پروژه محور و آستانه های تاب آوری آنها در عصر دیجیتالی شدن،
۳- ساخت، تامین، مدیریت پروژه در بستر تحولات دیجیتالی شدن و ابزارهای انطباقی،
۴- :تراکم دیجیتالی»، مهمترین محرک حیاتی هوش مصنوعی،
۵- «هزینه مبادله» بنیادی ترین محرک حیاتی تاب آوری در بازار دیجیتالی شدن،
۶- حوزه های قابل پیاده سازی هوش مصنوعی در تامین، ساخت و مدیریت پروژه ها،
۷- هوش مصنوعی به عنوان قدرتمند ترین ابزار مدیریت پروژه در عصر دیجیتالی شدن از منظر مفاهیم اقتصادی نوآوری، بهره وری و سود،
۸- ساختار صورتهای مالی طرحها در مرحله مطالعات اقتصادی، پروژه ها در مرحله اجرا و شرکت های پروژه محور,

مباحث تقدیمی:
– مبتنی بر بستر
Context base
– مبتنی بر مفهوم
Content base
می باشند و تکنیک ها آموزش داده نمی شوند،

مدرس کارگاه با تجربه سه دهه فعالیت در مگا پروژه های داخل و خارج کشور هم به سوالات دوستان در حوزه مدیریت پروژه، مدیریت ساخت، مدیریت تامین و مدیریت زنجیره ارزش پاسخ خواهد داد و هم به نحوه انطباق پذیری این حوزه ها با تحولات دیجیتالی شدن و مهمترین ابزار آن که همان هوش مصنوعی است.

بدون داشتن این دانش و آگاهی بنیادین در عصر هوش مصنوعی تاب آوری لازم و انطباق پذیری ضروری را نخواهیم داشت.


عناوین نشست های 9 گانه:

این کارگاه اولین جلسه از سلسله نشست های کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه می باشد.

زمان برگزاری کارگاه:

این کارگاه در تاریخ دوشنبه 6 آذر از ساعت 16.30 الی 19.30 در دانشکده مهندسی عمران (اتاق 202) دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد. علاقمندانی که امکان حضور نداشته باشند میتوانند به صورت آنلاین حضور بهم رسانند.

تعرفه ثبت نام کارگاه اول (مدیریت پروژه و ساخت در بستر هوش مصنوعی و انقلاب دیجیتالی شدن):

ثبت‌نام عادی : هزینه 480 هزار تومان

دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف : هزینه 120 هزار تومان

دانشجویان دانشگاه های دیگر : هزینه 240 هزار تومان

شرکت کنندگان دوره های پیشین مجموعه : هزینه 360 هزار تومان

برای استفاده تخفیف، پس از تکمیل ثبت نام، تصویر مستندات لازم را از طریق تلگرام یا واتساپ شماره 09377346507 برای ما ارسال بفرمایید.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارگاه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت در بستر هوش مصنوعی و انقلاب دیجیتالی شدن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *