مدیریت پروژه‌های عمرانی کاری چالش‌برانگیز و پیچیده است و انجام صحیح آن نیاز به تجارب قبلی و دانش کافی در این زمینه دارد. عدم وجود آمادگی‌های لازم در بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های عمرانی سبب بروز مشکلات عدیده، بروز تاخیر و افزایش هزینه‌ها در روند اجرای پروژه‌های عمرانی می‌گردد. استفاده از مدیر پیمان آشنا به ابعاد مختلف مدیریت پروژه‌های عمرانی که تیم کارفرمای پروژه در روند اجرای پروژه یاری رساند یکی از راه حل‌های مرسوم برای پاسخ به این مشکل است. مدیریت پیمان پروژه‌های عمرانی امری تخصصی و شامل مجموعه‌ای از خدمات مختلف انتخاب و ارزیابی پیمانکاران، برگزاری مناقصات، تنظیم و انعقاد قرارداد، برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت، برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت اجرا، برنامه‌ریزی و کنترل ایمنی، و برنامه‌ریزی و کنترل شرایط تحویل پروژه‌های عمرانی است. PMBIM با داشتن تجارب قبلی موفق در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت پیمان، آماده‌ است که با ارائه خدمات مدیریت پیمان، کارفرمایان را در مسیر پر پیچ و خم اجرای پروژه‌های عمرانی یاری رساند.