خدمات اموزشی دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

آموزش و پیاده‌سازی BIM همراه با مدیریت پروژه مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت


حوزه فعالیت دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای از طریق ارائه راهنما و استاندارد، آموزش‌های تخصصی، مشاوره، ارائه خدمات فنی در حوزه مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت می‌باشد. خدمات ما قابل ارائه در بستر آنلاین و فیزیکی خواهد بود.

خدمات آموزشی دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

آموزش مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه

آموزش میدیریت پروژه مبتنی بر BIM

آموزش میدیریت پروژه مبتنی بر BIM

آموزش حضوری (خصوصی و گروهی)، برگزاری وبینار و تامین نیروی انسانی متخصص

آموزش های BIM

آموزش های BIM

پیاده سازی BIM در سازمان ها