پروژه‌های انجام شده

نظارت و کنترل بر اجرای کامل تدوین روش اجرایی و دستورالعمل پیاده‌سازی فرآیند BIM در پروژه‌های عمرانی

تاریخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان:  1399/06/31
محدوده پروژه: پیاده‌سازی در کلیه پروژه‌های عمرانی استان تهران
وضعیت پروژه: اتمام پروژه، رونمایی عمومی از سند
کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
مسئولیت: نظارت و کنترل بر اجرای کامل مفاد قرارداد فیمابین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و مشاور پروژه با عنوان «تدوین روش اجرایی و دستورالعمل پیاده‌سازی فرآیند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه‌های عمرانی»
دستورالعمل پیاده‌سازی فرآیندBIM در پروژه‌های عمرانی

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

فهرست