تمرکز PMBIM بر استانداردسازی صنعت ساخت و ساز و تهیه الگوهای کاربردی

فرآیند مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای گستردگی و پیچیدگی‌های بسیار است. در این میان یکی از رویکردهای اصلی PMBIM برای کارآمد سازی و تسهیل فرآیند گسترده و پیچیده مدیریت پروژه‌های عمرانی طراحی و توسعه استانداردها و الگوهای کاربردی بومی قابل استفاده در بخش‌های مختلف فرآیند مدیریت پروژه‌های عمرانی است. الگوهای کاربردی که مبتنی بر شناسایی خلاء‌های موجود و نیازمندی‌های صنعت ساخت و ساز کشور تهیه شده اند می‌تواند کمک شایانی به تسهیل این فرآیند گسترده و پیچیده نماید. تمرکز PMBIM بر استفاده از آخرین یافته‌ها و دستاوردهای حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی در صنعت ساخت و ساز در جهان در فرآیند بومی‌سازی الگوهای کاربردی با تکیه بر دانش و پژوهش‌های کاربردی کارشناسان خبره و پژوهشگران نخبه همکار با PMBIM است.

فروشگاه

تمرکز PMBIM بر استانداردسازی صنعت ساخت و ساز و تهیه الگوهای کاربردی

فرآیند مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای گستردگی و پیچیدگی‌های بسیار است. در این میان یکی از رویکردهای اصلی PMBIM برای کارآمد سازی و تسهیل فرآیند گسترده و پیچیده مدیریت پروژه‌های عمرانی طراحی و توسعه استانداردها و الگوهای کاربردی بومی قابل استفاده در بخش‌های مختلف فرآیند مدیریت پروژه‌های عمرانی است. الگوهای کاربردی که مبتنی بر شناسایی خلاء‌های موجود و نیازمندی‌های صنعت ساخت و ساز کشور تهیه شده اند می‌تواند کمک شایانی به تسهیل این فرآیند گسترده و پیچیده نماید. تمرکز PMBIM بر استفاده از آخرین یافته‌ها و دستاوردهای حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی در صنعت ساخت و ساز در جهان در فرآیند بومی‌سازی الگوهای کاربردی با تکیه بر دانش و پژوهش‌های کاربردی کارشناسان خبره و پژوهشگران نخبه همکار با PMBIM است.

در حال نمایش 24 نتیجه